Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt, både under arbetstid och under fritid. När försäkringen ingår i Pensionsplan Företagare eller Grundskydd Företagare är försäkringsbeloppet satt till 40 prisbasbelopp. Inom Anpassad pensionsplan är beloppet valbart mellan 30, 40 eller 50 prisbasbelopp.

Olycksfallsförsäkringen kan tecknas för person mellan 16-64 år och gäller längst till och med månaden innan-65 årsdagen.

Försäkringen ersätter

Försäkringen ger ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall. Med medicinsk invaliditet menas fysisk eller psykisk nedsättning av kroppsfunktionen. Ekonomisk invaliditet innebär en bestående nedsättning av arbetsoförmågan oavsett yrke. Efter 45 års ålder trappas ersättningen ned för både ekonomisk och medicinsk invaliditet.

Förutom ersättning vid invaliditet ersätts även vissa kostnader i samband med skada. Det kan exempelvis vara läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader, psykologhjälp och rehabilitering.

Skatt och avdragsregler

Premien är inte avdragsgill. Utbetalningar från olycksfallsförsäkringen är skattefria.

Mer om skatteregler och avdragsrätt