För att förbättra potentialen för ökad avkastning ändrar Swedbank tillgångsvikterna i den strategiska modellportföljen från och med den 21 maj. Anledningen är att de långsiktiga förväntningarna på avkastning har förändrats på marknaden sedan den tidigare strategiska allokeringen sattes.

Mot bakgrund av en lägre förväntad avkastning för räntor höjs den strategiska aktievikten i modellportföljen med 5 procentenheter från 45 till 50 procent på bekostnad av räntevikten.
Den nuvarande räntevikten uppgår således till 50 procent, där krediter utgör 10 procent.

- Förändringen väntas att leda till högre riskjusterad avkastning framöver, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.

Även vad gäller regionsallokering görs förändringar. Den strategiska vikten för Sverige och Japan minskas till förmån för USA, Europa och tillväxtmarknader. Den största enskilda förändringen i regionsallokeringen gäller tillväxtmarknader som lyfts upp från 5 procent till 10 procent och andelen hamnar därmed i paritet med USA och Europa.

- Tillväxtmarknaderna svarar i dag för hälften av den globala BNP-tillväxten. Marknaden har också blivit mer likvid. Båda dessa faktorer motiverar den högre vikten i modellportföljen Den nya regionsfördelningen förbättrar även portföljens diversifiering, konstaterar Johanna Högfeldt.

Swedbank Roburs Basfonder gör motsvarande förändringar i sin strategiska allokering.

Breddad fondanalys

För att förbättra utbudet av fonder har Swedbank även breddat fondanalysen varför vissa förändringar genomförs inom fondutbudet.

Detta innebär en djupare och bredare urvalsprocess vad gäller fondutbudet och fondanalysen innefattar både externa fondbolag och Swedbank Roburs fonder.

- Genomlysningen täcker i dagsläget hela aktiebenet där det finns ett större utbud och variation mellan fonderna. Eftersom hållbarhet är viktigt för Swedbank är hållbarhetsfrågor starkt integrerade i analysen bakom produktförslagen till investeringsstrategin. Vi väljer i enlighet med detta bara fondbolag och fonder där hållbarhetsfrågor är en naturlig del av investeringsprocessen, säger Mats Lilja, ansvarig för fondanalys hos Group Savings.

Förändringen i korthet

  • Förändringarna görs för att uppnå en högre riskjusterad avkastning framöver.
  • Mot bakgrund av en lägre förväntad avkastning för räntor höjs aktievikten i den strategiska portföljen med 5 procentenheter och räntevikten minskas med lika mycket.
  • I aktiebenet minskas den strategiska vikten för Sverige och Japan till förmån för USA, Europa och tillväxtmarknader.
  • Tillväxtmarknadernas portföljvikt lyfts upp från 5 procent till 10 procent. De väger nu lika tungt som USA och Europa.
  • Den nya regionsfördelningen förbättrar portföljens diversifiering.
  • Breddad fondanalys ska förbättra Swedbanks utbud av fonder.