En högre tillväxttakt, positiv inflationsutveckling och efterlängtad vinsttillväxt i aktier är bland de positiva konjunktursignaler som syns just nu på marknaden. De globala ekonomiska obalanserna är fortsatt små men de politiska riskerna är fortfarande i fokus. Efterdyningarna från Brexit och Trump har varit minst sagt mildare för marknaden än vad många analytiker först förutsåg. Det franska valet är av stor betydelse, men sannolikheten för ett negativt utfall från ett marknadsperspektiv bedöms som begränsat.

Jerker Söderström, allokeringsstrateg på Swedbank utvecklar:

– Nu har omröstningen kring Brexit och valet av Trump inte haft de ekonomiska effekterna som många fruktade, men det är viktigt att poängtera att det stundande franska valet kan ha en betydligt mer negativ påverkan på riskaptiten. Ur ett marknadsperspektiv handlar valet i Frankrike om risker förknippade med det europeiska valutasammarbetet – ett eventuellt ifrågasättande kring valutaunionen – snarare än partipolitiska frågor. Det franska valet blir därmed en viktig faktor för en investerare när vi blickar vidare in i 2017.

Aktier: Efterlängtad vinsttillväxt i förarsätet

Aktiemarknaden har sedan årets början haft en god utveckling och trotsat många av de politiska orosmolnensåsom effekterna av Brexit och Trump och kommande europeiska val. Utvecklingen är ytterligare ett bevis på att vinsttillväxt är den enskilt viktigaste faktorn för en positiv börsutveckling. De ljusare konjunktursignalerna har också avspeglats i en mer positiv syn från företagen. Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet var bättre än förväntat både för försäljning och vinster.

Europeiska aktier favoriseras medan USA och tillväxtmarknader underviktas

Vinsttillväxten i Europa har varit svag under en lång period och återhämtningspotentialen är påtaglig. USA underviktas mot bakgrund av den mogna fas som amerikansk ekonomi befinner sig i och som skapar motvind för vinsttillväxten när tillväxttakten avtar samtidigt som löneinflationen stiger. Tillväxtmarknader underviktas även fortsättningsvis då dagens värdering ses som ansträngd, framförallt om man exkluderar finanssektorn som bidrar till en lägre värdering totalt sett. Riskerna med Trumps handelspolitik är även påtagliga för tillväxtmarknader framåt. Sverige och Japan neutralviktas.

För låg kreditpremie givet ökad investeringsvilja

Trots stigande räntor har företagsobligationsmarknaden startat året med en stabil utveckling. Den styrs av bolags- och sektorspecifika drivkrafter och har gynnats av välkapitaliserade bolag då investeringsviljan varit låg. De ultralåga statsräntenivåerna samt en bättre underliggande makroekonomisk utveckling har också bidragit positivt till företagsobligationer. Den positiva vyn på företagens vinsttillväxt och en mognare konjunkturcykel innebär dock att räntorna kommer fortsätta att stiga, vilket bidrar till att potentialen för företagsobligationer börjar närma sig toppen. Potentialen anses därför vara större för aktier än för företagsobligationer och Swedbank Analys väljer att ta risken i aktier, vilket resulterar i undervikt för företagsobligationer inom high-yield segmentet.

Jerker Söderström avrundar:

– I förra utgåvan av Investeringsstrategin utgick vi från tesen att bättre tillväxtutsikter skulle trumfa de politiska riskerna. En strategi som spelat väl ut och där övervikten mot aktier gynnats av den ökade riskaptiten. Knäckfrågan i denna utgåva och även för investeringsscenariot under resten av 2017, blir därmed om de positiva konjunktursignalerna väntas fortsätta eller om utfallet av det franska presidentvalet riskerar att sätta käppar i hjulet.

Mer information

Vad ska man då som investerare göra? Läs mer i vårens upplaga av Swedbanks Investeringsstrategi. För rapport med affärsförslag var vänlig logga in i din värdepapperstjänst i mobil- eller internetbank eller Aktiellt, alternativt kontakta din rådgivare.

Swedbanks Investeringsstrategi – Bättre tillväxtutsikter trumfar fortsatt politiska risker

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)

Presentation i bankens webb-tv (Swedbank Direkt)