Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet i vårt fondutbud

Både våra egna och de externt förvaltade fonderna som vi erbjuder analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Fondbolaget går igenom en grundlig bedömnings- och beslutsprocess hos oss innan de kommer in i vår fondlista och följs sedan upp varje år.

Hållbarhetspolicy för fondutbudet

Vi strävar efter att alla fonder i fonderbjudandet ska ha en tillfredställande lägsta nivå i sitt hållbarhetsarbete. Vi prioriterar därför att ta in fonder som integrerar hållbarhet i sin förvaltning enligt följande kriterier:

  • Stödjer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
  • Har antagit en klimatstrategi och/eller på annat sätt jobbar med tydliga mål som hjälper till att minska klimatrelaterade risker och/eller möjliggör en övergång till lågfossila lösningar
  • Avstår från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner om hållbarhet
  • Väljer bort att investera i bolag som är delaktiga i tillverkning, modernisering eller distribution av produkter som är speciellt framtagna för kontroversiella vapen.
     

Granskning och utvärdering av vårt guidade fondutbud

Vårt fondanalysteam har skapat ett guidat utbud, Fondguiden, för dig som vill ha stöd när du ska bygga en fondportfölj. Den består av fonder från Swedbank Robur och andra fondbolag med stark förvaltning och goda utvecklingsmöjligheter. Innan vi väljer in en ny externt förvaltad fond i vårt guidade utbud gör vi en omfattande analys, där hållbarhet är en viktig faktor. 

2020 utvärderades ett 80-tal fonder i olika tillgångsklasser och förvaltarna finns över hela världen. Förutom att fonderna ska ha en lägsta nivå i sitt hållbarhetsarbete så ställer vi här ytterligare krav på att:

  • Fondbolaget ska ha systematiska och dokumenterade processer för att integrera ESG-frågor* i förvaltningen av fonderna
  • Förvaltaren måste engagera sig som en aktiv aktieägare. Det kan man göra genom att aktivt delta på bolagsstämmor och genom att utnyttja sin rätt att rösta. Det kan även ske genom påverkan och dialog med de bolag som anses ha ett bristande hållbarhetsarbete.

Vi följer regelbundet upp befintliga fonder och kan välja bort fonder som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier. Skulle fondens hållbarhetsnivå inte nå upp till våra förväntningar kontaktas fondförvaltaren. Om vår dialog med fondförvaltaren inte leder till förbättringar inleder vi en process för att ersätta fonden med ett bättre alternativ. 

* ESG  är En vanlig förkortning för hållbara investeringar som står för Environmental, Social & Governance. Investeraren tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor.

Fonder med särskilda hållbarhetskriterier i vår fondlista

För att det ska vara enkelt att spara hållbart så kan du kryssa i Fonder med särskilda hållbarhetskriterier i fondlistan. Dessa fonder uppfyller våra högsta hållbarhetskrav som bland annat innebär att de ska ha ett integrerat hållbarhetsarbete där man både väljer bort bolag som investerar i kontroversiella branscher men även aktivt väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förutom att fonderna ska ha en lägsta nivå i sitt hållbarhetsarbete samt uppfylla kraven för att ingå i det guidade utbudet så ställer vi här ytterligare krav på att:

  • Hållbarhetsfrågor ska vara avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden ska ha specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor.
  • Fonden ska ha ett klart definierat mål och en metod för att identifiera, utvärdera och inkludera innehav som främjar övergången till en miljömässigt hållbar framtid.