Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Riskhantering

Hantering och kontroll av risker och regelefterlevnad i Bjursås Sparbank

Regelefterlevnad

Styrelsen fastställer grundläggande riktlinjer för regelefterlevnad. Av riktlinjerna framgår att verkställande direktören ansvarar för att fastställa rutiner så att verksamheten bedrivs enligt regelverket. Verksamheten är ändamålsenligt organiserad utifrån de krav som ställs. Vidare ansvarar varje chef för att personalen inom hans/hennes ansvarsområde har en god kunskap om gällande regelefterlevnad och att denna följs. 
Bankens Compliance ansvarar för samordning och rapportering i frågor som rör regelefterlevnad. Compliance bidrar till att upprätthålla och förstärka vårt förtroende och anseende hos våra kunder. 
Compliance arbetar även för att risken för legala sanktioner och ryktesförlust på grund av bristande regelefterlevnad minskas. Compliance rapporterar regelbundet direkt till styrelsen.

Riskhantering

Bjursås Sparbanks riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet. Syftet är även att begränsa dessa och försäkra att det finns kontroll på plats. 
Riskpolicy och riskhanteringssystem bevakas och kontrolleras regelbundet för att se till att gränserna är ändamålsenliga och inte överskrids. Genom utbildning och tydliga processer har vi skapat förutsättningar för en god riskkontroll, där alla anställda förstår sin roll och sitt ansvar. 
I banken finns en funktion för självständig riskkontroll som är direkt underställd verkställande direktören. Dess uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna och vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås