Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Obligationer och Certifikat

Det är inte bara staten som ger ut obligationer. Även banker och företag ger ut obligationer för finansiering. Företag ger även ut certifikat ibland. Riskerna och avkastningen varierar mellan de olika alternativen.

Företagsobligationer

En företagsobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av statliga bolag och större industriföretag, men även av andra bolag för att låna upp pengar på lång sikt. Företagsobligationen ger högre avkastning, men har i de flesta fall också högre kreditrisk och sämre likviditet, än en stats- eller bostadsobligation. Avkastningen varierar beroende på den bedömda kreditrisken och löptid, som varierar mellan ett och tio år. För att förenkla för placerare att bedöma kreditrisken hos de företag som ger ut företagsobligationer låter låntagaren ofta något av ratingsinstituten Standard & Poors, Moodys eller Fitch genomföra en värdering av låntagarens förmåga att i tid infria sina finansiella åtaganden.

Priset för en företagsobligation med fast kupongränta noteras i form av en effektiv årsränta och bestäms av den gällande marknadsräntan.

Mer fakta om Företagsobligationer

  • Lägsta placeringsbelopp är oftast 1 miljon kronor
  • Leverans- och likviddag är två vardagar efter avslut
  • Ränta på företagsobligationer lämnas på förfrågan

Certifikat

Certifikat passar när du vill bygga upp företagets ränteportfölj och själv bestämma risknivå, avkastning och löptid. Du får normalt högre avkastning än den riskfria räntan, till något högre risk.

Vid köptillfället av ett certifikat med positiv ränta betalar du som placerar ett lägre belopp än det du får när certifikatet förfaller. Mellanskillnaden utgör avkastningen på certifikatet. Avkastningen varierar beroende på löptid och på den bedömda kreditrisken, ju längre certifikat och ju högre ränta, ju högre avkastning genererar certifikatet.

För att hjälpa placerare bedöma lånets kreditrisk låter de som ger ut certifikat något av ratinginstituten Standard & Poors och Moodys göra en kreditbedömning av låntagarens förmåga att infria sina finansiella åtaganden, likaså tillhandahåller Swedbanks kreditanalys av oratade bolag som emitterar certifikat. Kreditvärdigheten i låntagaren avgör vilket avkastning certifikatet ger, högre risk innebär högre avkastning.

Ett certifikat är ett löpande skuldebrev som emitteras av företag för att låna pengar på kort sikt via banker som i sin tur säljer dem vidare till placerare. Företagscertifikat ges ut av främst industriföretag, såsom större börsföretag, men även av statliga bolag, kraftbolag, banker, kommuner, landsting och organisationer. Bostadscertifikaten emitteras av bostadsinstitut.

Fakta om Certifikat

  • Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon
  • Priset på ett certifikat uttrycks som årsränta. Räntebeloppet beräknas utifrån faktiskt antal dagar/360
  • Certifikat kan köpas och säljas, helt eller delvis under löptiden
  • Löptiden är 1–364 dagar

Bostadsobligationer

Bostadsobligationer ger en fast kupongränta som betalas ut vanligtvis en gång per år till obligationens innehavare. Avkastningens storlek beror på obligationens löptid, som normalt varierar mellan två och fem år. Du kan dock när som helst köpa och sälja under löptiden eftersom bostadsobligationer har god likviditet. Priset för en bostadsobligation noteras i form av en effektiv årsränta och bestäms av den gällande marknadsräntan.

Bostadsobligationer är löpande skuldebrev som ges ut av Swedbank Hypotek, SEB Bolån, Stadshypotek, NB Hypotek och SBAB och andra bostadsinstitut. Genom att ge ut en bostadsobligation finansierar dessa bolag sin långfristiga utlåning. Ett antal banker är återförsäljare och ställer köp- och säljräntor för bostadsobligationer i andrahandsmarknaden.

Fakta om Bostadsobligationer

  • Lägsta nominella belopp varierar normalt från 100 000 upp till 1 miljon kronor eller motsvarande värde i utländsk valuta
  • Löptiden kan vara upp till sju år
  • Likviddag är två dagar efter avslut

Pris och handel

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås